ඔබ දන්නවාද පන්චානන්තරිය පවක් සිදු කර අපාගතවනාවට වඩා නියත මිත්‍යා දෘෂ්ථිය නිසා අවීචි මහා නරකයට අපාගතවීමෙන් සසරේ කවදාකවත් ගොඩඒමට නොහැකි ලෙස සසරේ බැඳ දමන බව....? මේ නිසා ඔබ බෞද්ධයෙක් වුවත් අබෞද්ධයෙක් වුවත් මේ මිත්‍යා දෘෂ්ථියෙන් යුක්තනම් ඔබට ගැලවීමක් නැත.

භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්බුදුරජානන්වහන්සේ අසම සම වූ සේක.

සිරිත් මල්දම


ළමයිනට හොඳ නරක කියා දෙන උපදේශක කාව්‍යයක් වන සිරිත් මල්දම ඇම්.ඇල්.සිල්වා ගුරු මුහන්දිරම් තුමා විසින් රචනා කැරිණි. හොඳ සිරිත් උගෙන එළොව මෙලොව කීර්තිය හා සම්පත් සඳහා මේ පොතේ උපදෙස් පිලිපදින්නැයි කතුවරයා කියයි.අද සිට එසැණ එහි කවි පළකරයි.......
  
01සැමට සෙත්වඩවන 
සිරිත් මල්දමබලමින
සිරිත් හොඳදැනගෙන
මහත් යසසිරි ලබනුදෙලොවින
02හොඳ නොහොඳදෙක මය
හොඳ නොහොඳඅයගෙන් මය
ගඳ සුවඳදෙක මය
ගඳ සුවඳ එමදෙයින්වනු මය
03නපුරු අයසමගින
මිතුරු නොමවන්කිසිතැන
රුදුරු නයි විසමෙන
ඇසුරු නොකරනු සොඳින්දැනගෙන
04තම නිවසටපැමිණි
සැම දෙනහට මකුලුණෙනි
කතා බස්කරමිනි
අසන් තොරතුරු සුදුසුවිදියෙනි
05ඇනුම් පදනොකියමි
බැනුම් කැත බස්නො කියමි
නිකම් බස්නො කියමි
තරම් පමණට වදන්තෙපලමි
06හිසකේ කැපීම
ඉන්න තැන කෙල ගැසුම
නියපොතු වකීම
අසුබ ලකුණුය සිතන් හැම ස
07සිනා හඬලීමෙන
කතා නොකරනුකිසි තැන
කවට බස්කියමින
උතුම් අය ළඟ කතානැත ගුණ
08කතා බස්කරමින
සිටින දෙදෙනකුඅතරෙන
ගමන නොහිබීයන
වසනු යහපති එබවදැනගෙන
09උරුවන් බබාවත්
සිව්පද කියා ගෙනවත්
සින්දු කියමින්වත්
ගෙවල් අසලින් යාමනොහොබින්
10යමෙකු යන එනවිට
සිනා නො ම සෙන් කිසිවිට
පැමිණි කලගෙදරට
එබී නොබලනු සැඟවී ගෙයිසිට
11යමක් නො ම ඇසූවිට
උත්තර නොදෙනුපරහට
නුඹෙන් ඇසූයමකට
දෙනුව උත්තර හොඳින්සිහිකොට
12ගුරුන් දෙගුරුන්වත්
වැඩිහිටි අන් කෙනකුවත්
කතාවක්කළහොත්
නැඟිට උත්තර දීමයහපත්
13මව් පියෝ උතුම්මය
අපගේ පෙර දෙවිවරුමය
අප රකිනුවෝමය
වඳිමු මව්පිය දෙදෙන මහිමය
14සියලූ යසඉසුරට
සරිලූ නිසි මගපෙම්කොට
බැබලූ පියරුවනට
සියලූ තන්හිම වඳිමුසිහිකොට
15ගියත් ගම්රටවල
මහත් දුක් ඇත සිතතුළ
වඩත් දරු පෙම්බල
අපිත් අප පිය වඳිමු හැමකල
16නොයෙක් කරදරවිද
සැපක් ගැනුමට නොමහිද
දුකක් දැරූ හැමසද
මවක් වැනි වෙන මෙ ලොව කවරෙ
17ලබන තුරු දසමස
දුකින් දැරුවත් දරුකුස
දකින තුරු තමඇස
කලණ මව්වරු වෙසෙත් සැපලෙස
18කුලූණු මෙත්වැඩුමෙන
එරුණු කිරි ටිකපොවමින
දරුණු දුකවිඳගෙන
තියුණු නුවණින් වැඩු පණමෙන
19බොලඳ බස්කියමින
සුවඳ මල් ලෙසඉඹිමින
ඇඟද තෙල්ගාමින
පැහැද මව්වරු වැඩු හැමදින
20බොජුන් දී රසකර
සොඳින් නාවා නිදිකර
පෙමින් සුරතල්කර
මවුන් වැඩු අපි වඳිමු හැමවර
21කිය නොහැකි දුකගෙන
වැඩූ අප මව් පියගුණ
බඹ සුර නාවිසින
කියා නිමවනු හැකිදකෙලෙසින
22මහලූ වීසිටියත්
රුවින් අඩු වීසිටියත්
දුප්පත්වසිටියත්
දෙමව්පිය වැඳ පුදනයහපත්
23දෙමව්පිය කීයම්
වැඩක් ඇතහොත් කළයම්
අත් නොහැර කරපෙම්
කරනු යහපති නොකරමැළිකම්
24දෙගුරුන්ඉදිරියේ
උසක නොයිඳිනුසරියේ
එන සඳඉදිරියේ
නැඟිට වැඳලා සිටිනුසරියේ
25වරද ඇති වූවිට
දඬුවම් දෙතී පෙම්කොට
එ ගැන මවු පියහට
තරහ නොවඩා යටත් වෙනුසිට
26මවුපියන්ගේගුණ
දැනෙයි නැතිවී ගියතැන
මෙලොව අඳුරක්වන
මහත් විපතක් වේය දුක්දෙන
27ඇත නැත තමවරද
පින් සිදු වෙන බැවින්සොඳ
උදෑසනසවස ද
වඳිමු මව්පිය දෙදෙන පෙම්බැඳ
28හැදෙන විදිපෙන්වන
නුවණ වඩවනසතරින
සරණ දෙලොවටවන
කලණ බස් දෙන කෙනෙකිගුරුතැන
29මෙලොව පරලොවගැන
යුතු බස් කියනකුලූණෙන
සරණ දෙලොවටවන
කලණ බස් දෙන කෙනෙකිගුරුතැන
30ගුරුන් දැක එනසඳ
තමන් උන් තැන නොමහිඳ
ගමන් පෙරටුවවැඳ
කරන් සැලකිලි අසුන් කරපුද

සදහම් සඟරා - Online