ඔබ දන්නවාද පන්චානන්තරිය පවක් සිදු කර අපාගතවනාවට වඩා නියත මිත්‍යා දෘෂ්ථිය නිසා අවීචි මහා නරකයට අපාගතවීමෙන් සසරේ කවදාකවත් ගොඩඒමට නොහැකි ලෙස සසරේ බැඳ දමන බව....? මේ නිසා ඔබ බෞද්ධයෙක් වුවත් අබෞද්ධයෙක් වුවත් මේ මිත්‍යා දෘෂ්ථියෙන් යුක්තනම් ඔබට ගැලවීමක් නැත.

භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්බුදුරජානන්වහන්සේ අසම සම වූ සේක.

බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් වන පිළිතුරැ නොසෙවිය යුතු අව්‍යාකෘත ප්‍රශ්න 10

1. ලෝකය සදාකල් පවතීද?
2. ලෝකය විනාශවීමෙන් පසු ලෝකයේ ජීවය අවසන් වේද?
3. විශ්වයේ කෙලවරක් ඇතිද?
4. විශ්වයේ කෙලවරක් නැතිද?
5. ජීවිතය හා ශරීරය යනු දෙකක්ද?
6. ජීවිතය හා ශරීරය යනු එකක්ද?
7. බුදුන් වහන්සේ පිරිනිවනින් පසු උපදීද?
8. බුදුන් වහන්සේ පිරිනිවනින් පසු නූපදීද?
9. බුදුන් වහන්සේ පිරිනිවනින් පසු ඉපදීමත් නුපදීමත් අතර තත්ත්වයක සිටීද?
10. බුදුන් වහන්සේ පිරිනිවනින් පසු ඉපදීමත් නුපදීමත් අතර තත්ත්වයක නොසිටීද?
by Daham Vila
සදහම් සඟරා - Online